Algemene Voorwaarden

d.d. augustus 2017

Bij het maken van afspraak met mij gaat de klant akkoord met deze door mij gestelde voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en de Opdrachtgever.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Annemarie Pannekoek Fotografie tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zicht de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijke stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotograaf slechts enige nabewerking plaats vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Ontwerp
1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 weken nadat fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
3. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijziging op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
4. Twee weken na gevraagde wijziging legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
5. Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van maximaal 6 weken.
3. De online presentie blijft twee maanden beschikbaar.
4. Fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, maximaal 8 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
5. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld, in jpg-formaat op CD, DVD, USB stick of via wetransfer aan opdrachtgever geleverd.
6. Fotoprints worden uiterlijk vier weken na bestelling geleverd.
7. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per email gecommuniceerd.
8. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
9. RAW-bestanden worden niet geleverd.

Artikel 8. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede de andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, docht niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring tenzij anders overeengekomen.
5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde lage resolutie bestanden met logo. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van fotograaf openbaar gemaakt worden.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken (kleurbewerkingen, bijsnijden) of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf

Artikel 13. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zicht het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, emailnieuwsbrief, flyers, expositie, producten in drukwerk en beursmateriaal, (deze lijst is niet limitatief) tenzij anders
overeengekomen.
2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
3. Fotograaf zal de foto’s nooit verkopen aan derden of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de opdrachtgever.
4. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de opdracht bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechts- en Forumkeuze.
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.